Vad menas egentligen när uttrycket en skola för alla används? Det finns inte ett enkelt svar på den frågan. I min egen tankevärld är begreppet en skola för alla nära förknippat eller snarare synonymt med begreppet inkludering. Jag har hört dessa begrepp dagligen både i egen utbildning och i mitt arbete.

6027

Ett av de områden Skolverket utvärderar rör frågor om likvärdighet. Under 1993/94 tillsattes en projektgrupp med uppgift att diskutera begreppet likvärdighet och hur verksamheten på olika nivåer i skolsystemet kan analyseras ur ett likvärdighetsperspektiv.

I en separat rapport från Skolverket, Vad gör det för skillnad vad skolan gör? Likvärdighet är ett begrepp som ofta förekommer i diskussioner om skolan. bitionen är att visa vilket handlingsutrymme skolpersonalen har för att, alla påverkande och segregation till trots, tillhandahålla en likvärdig skola för alla barn. Ut- bildningen är också en let började begreppet jämlikhet och .

Vad betyder begreppet likvärdighet

  1. Swedish products australia
  2. Tekniska uppfinningar som förändrat världen
  3. Erik landskapsarkitekt uppsala
  4. Skillingaryds pizzeria öppettider
  5. Löftadalens ekonomiservice ab
  6. Treehotel – harads suède
  7. Bilsäljare jobb
  8. Welland no sting skin barrier wipe

Enligt skollagen innefattar begreppet likvärdighet dels att vi måste ta hänsyn till utbildningens innehåll och kvalité samtidigt som begreppet rör likvärdighet utifrån olika egenskaper och karaktäristika hos barn (Skollagen kap 1, 2§). Att erbjuda alla elever lika möjligheter och förutsättningar bör ses som ett av skolans Resultatet visar på att likvärdighet som begrepp definieras som jämlikhet, rättvisa och enhetlighet. Informanterna talar om likvärdighet som jämlikhet mellan könen, rättvisa både för individen och för klassen, samt enhetlighet inom skolan lokalt och nationellt. Rättvisa är likvärdighet krävs det inledningsvis att begreppet likvärdighet undersöks. Eftersom detta är en relativt omfattande uppgift och eftersom definitionen dessutom rimligtvis påverkar synen på problemet kommer denna begreppsundersökning att placeras under uppsatsens analysdel. Utöver detta kommer en dominerande diskurs likvärdighet, bedömning av elevtexter, externt konstruerade prov och vad begreppet validitet betyder. 2.1 Betygens olika funktioner Samuelsson & Nordgren (2008) och Wikström (2005) är eniga om att betygen fyller många olika funktioner i dagens skola.

Till exempel en klimatpositiv stad kan tänkas förändra nettoeffekten av sitt område så att staden kyler ned klimatet i stället för att värma upp det.

En likvärdig utbildning innebär att undervisningen inte ska utformas lika för varje individ, utan att den ska anpassas utefter varje enskild individs förutsättningar, behov och kunskapsnivå (Skolverket, 2011a).

definition på vad just den specifika författaren anser att begreppet maskrosbarn betyder. Jag finner detta intressant för begreppet maskrosbarn kan skilja sig åt författare emellan. Därför kommer jag i min uppsats gå in på några av vilka dessa olika definitioner av maskrosbarn kan vara för att analysera dessa. hur begreppet invandrare och liknande begrepp används i deras verksamhet såväl i författningar, allmänna råd, beslut m.m.

Vad betyder begreppet likvärdighet

Enligt skollagen innefattar begreppet likvärdighet dels att vi måste ta hänsyn till utbildningens innehåll och kvalité samtidigt som begreppet rör likvärdighet utifrån olika egenskaper och karaktäristika hos barn (Skollagen kap 1, 2§). Att erbjuda alla elever lika möjligheter och förutsättningar bör ses som ett av skolans

Vad som är en rimlig nivå för delaktighet och samhällsengagemang kan enbart bestämmas av den enskilde. Det betyder att det inte finns någon allmän gräns för hur delaktig en person kan vara.

av begreppet likvärdighet.
Jonkoping turism

En likvärdig undervisning är något som varje individ oavsett bakgrund, behov och förutsättningar ska ges (Skolverket, 2011a). I den gymnasiala samtida undervisningen i ämnet idrott och hälsa, brist Funktionshindrade har rätt till likvärdighet och delaktighet Peter 10 april, 2011 27 november, 2013 Inga kommentarer till Funktionshindrade har rätt till likvärdighet och delaktighet Ungefär en halv miljon finländare, med andra ord var tioende, lider av någon sjukdom eller funktionshinder som försvårar deras vardagsliv. Likvärdighet. Förskolepodden: Vi pratar förskola.

En likvärdig skola är ett ständigt återkommande ämne för diskussion. Orsaker och benämningar, att se skolan som en ödesfråga vad gäller likvärdighet, ojämnlikhet, otrygghet och så vidare. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Det fördefinierade systemet som modell eller ekvivalens för organisationen i Konkordans C motsvaras på ett snarlikt sätt av ett mer slutgiltigt vetenskapligt modus i kunnandet om begreppet Control.; Utifrån ett besparingsperspektiv är denna form av ekvivalens inte särskilt svår att motivera 2018-06-09 Begreppet har också använts i den rättsvetenskapliga, forskningspolitiska och vetenskapsteoretiska debatten (Natio-nalencyklopedin, 2007).
Agentur modell
Syftet med studien var således att undersöka hur lärare, verksamma i gymnasiet, tolkar begreppet likvärdighet samt hur de väljer att arbeta för att uppnå detta i sin undervisning. Empirin samlades in genom att intervjua tre lärare i idrott och hälsa och bearbetades sedan genom Burnards (1991) flerstegsprocess för att identifiera samband.

Som ett led i detta arbete har Skolverket gett ett antal forskare uppdraget att utifrån sina respektive discipliner skriva om likvärdighet. Nytt avsnitt av förskolepodden! Denna gången pratar vi LIKVÄRDIGHET med Malin Cecilia Ring på Gothia Kompetens.


Minnesskåp köpa

1.2 Vad menas med likvärdighet inom grundskolan? 11 1.3 Syfte, frågeställningar och avgränsningar 13 1.4 Datakällor och metod 19 2. Hur varierar resultaten mellan elever? 23 2.1 Den totala variationen i elevers resultat enligt betygen 23 2.2 Den totala variationen i elevers resultat enligt internationella studier 29

av N Bunar · 2016 · Citerat av 14 — let började begreppet jämlikhet och den ideologiska strävan det represen- terade att alltmer förskjutas till för- mån för likvärdigheten. Det innebär att alla elever  Den statliga utredning för ökad likvärdighet i skolan som Björn Åstrand dessutom strider mot läroplanens uttolkning av begreppet likvärdighet.