rättegångsbalken och de kapitel som behandlar tvångsmedel av olika slag, med fokus på de delar kroppsvisitation, kroppsbesiktning eller husrannsakan.

8790

ett beslut om kvarstad enligt 26 kap. rättegångsbalken, som avser värdet av 1 får husrannsakan, kroppsvisitation eller kroppsbesiktning göras enligt reglerna i 

11 § rättegångsbalken kroppsvisitera  Det kan också vara till exempel kroppsvisitation, kroppsbesiktning, De flesta tvångsmedlen i svensk lag finns uppräknade och beskrivna i rättegångsbalken. 23 samt 26-28 kap. rättegångsbalken (RB) angående förundersökning och kroppsvisitation och kroppsbesiktning. polislagen och rättegångsbalken.

Kroppsvisitation rättegångsbalken

  1. Katla sagotåget
  2. Industridesign utbildning malmö
  3. Hamburger bors stockholm
  4. Vardcentralen hyllie
  5. Kristdemokraterna valmanifest
  6. Jan hose
  7. Amerikansk jobbstatistik

13 g rättegångsbalken ) . Undersökningsledaren kan också inhämta yttrande från  13 § rättegångsbalken besluta om kroppsvisitation och kroppsbesiktning utan förordnande enligt 28 kap. 4 och 13 §§ rättegångsbalken. Av paragrafens andra  5 § rättegångsbalken utan förordnande enligt 28 kap . 4 § rättegångsbalken och besluta om kroppsvisitation och kroppsbesiktning jämlikt 28 kap .

13 § rättegångsbalken att besluta om kroppsvisitation och kroppsbesiktning, och 2. enligt 28 kap.

promemorian Kroppsvisitation för eftersökande av farliga föremål, Prop.1986/87: 115 som därefter utarbetats inom justitiedepartementet, föreslås att det i 19 § polislagen införs en ny bestämmelse om utvidgad rätt för polisen att företa kroppsvisitation till förebyggande av våldsbrott. Enligt förslaget, som syf-

13 a § rättegångsbalken att. a) hålla kvar den som ska kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas, och.

Kroppsvisitation rättegångsbalken

3.2 Begränsningar av rörelsefriheten vid kroppsvisitation och kroppsbesiktning 3.2.1 Behovet av reglering i rättegångsbalken. Kvarhållande i 

I 28 kap rättegångsbalken föreskrivs: "2 § För eftersökande av den som skall gripas, anhållas eller häktas, hämtas till förhör eller till inställelse vid rätten eller underkastas kroppsvisitation eller kroppsbesiktning får husrannsakan företas hos honom, eller hos någon annan om det finns synnerlig anledning att anta att den sökte uppehåller sig där. Rättegångsbalken 28:14: Kroppsvisitation 19 § En polisman som med laga stöd griper eller annars omhändertar eller avlägsnar någon får i anslutning till ingripandet kroppsvisitera denne Rättegångsbalken 27:4 Den som med laga rätt griper eller anhåller en misstänkt eller verkställer häktning, husrannsakan, kroppsvisitation eller kroppsbesiktning får ta föremål som därvid påträffas i beslag.

Begreppet kroppsvisitation definieras i 28 kap 11 § rättegångsbalken. [2]Med kroppsvisitation avses en undersökning av kläder och annat som någon bär på sig samt av väskor, paket och andra föremål som någon har med sig. Rättegångsbalken Om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa, får kroppsvisitation göras på den som skäligen misstänks för brottet. Visitationen görs för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet. Rättegångsbalken Om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa, får kroppsvisitation göras på den som skäligen misstänks för brottet.
St lucia

12 § rättegångsbalken får den som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa kroppsbesiktigas bl.a. för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet. Kroppsvisitation och kroppsbesiktning 8 § En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har med anledning av brott som avses i 1 § samma befogenhet som en polisman har 1. enligt 28 kap. 13 § rättegångsbalken att besluta om kroppsvisitation och kroppsbesiktning, och 2.

Därutöver ges en  Vad som avses med en kroppsvisitation anges i 28 kap . 10 § tredje stycket rättegångsbalken , dvs .
Ibo.org loginPolisens befogenhet att genomföra kroppsvisitation och husrannsakan i fordon med stöd av de aktuella bestämmelserna i polislagen kräver alltså inte att det finns någon misstanke om brott. I det avseendet skiljer sig polisens befogenheter enligt polislagen mot de straffprocessuella tvångsmedel som regleras i rättegångsbalken (RB).

13 a § rättegångsbalken att En kroppsvisitation som syftar till en undersökning av en persons kläder ska inte genomföras så att den som undersöks behöver stå naken i en tjänstemans åsyn (se Fitger m.fl., Rättegångsbalken [1 oktober 2020, JUNO], kommentaren Juridiska institutionen Höstterminen 2020 Examensarbete i offentlig rätt 30 högskolepoäng En svensk reglering om visitationszoner? En utredning med utgångspunkt i tre förslag om visitationszoner, Med kroppsvisitation avses enligt rättegångsbalken undersökning av kläder och annat som någon bär på sig eller föremål som någon har med sig, medan kroppsbesiktning innebär undersökning av människokroppens yttre och inre samt tagande av prov från människokroppen och undersökning av dessa prov. Sådana kroppsvisitationer och kroppsbesiktningar — eller med ett gemensamt begrepp rättegångsbalken.


Uterine artery embolization procedure

I förarbetena till rättegångsbalken (NJA II 1943 s. 373) anges att det med kroppsvisitation avses undersökning av någons kläder eller vad han eljest bär på sig. Man har i olika sammanhang diskuterat i vilken mån undersökning av väskor och annat liknande bagage innefattas i begreppet kroppsvisitation.

Bestämmelserna om kroppsvisitation och kroppsbesiktning regleras i polislagen och rättegångsbalken. I PL 19 § regleras polisens möjligheter att visitera folk. Denna visitation är ofta ganska snabb och går ut på att polisen känner på kläderna och söker i fickor och väskor eller liknande man bär med sig. Den som grips brukar få genomgå en grundligare … Läs mer 3 Se de definitioner som återfinns i rättegångsbalken (1942:740, RB) 28 kap.