Alunskiffer innehåller värdefulla metaller och mineraler, exempelvis uran och vanadin. Många är intresserade av att utvinna de fyndigheter som finns medan andra oroas av de stora miljöriskerna som följer. Nu har en särskild utredare tillsatts för att se över regelverket.

1690

Rödfyr är restprodukten när man bränner alunskiffer vid kalkbrott. stora mängder uran och andra farliga ämnen som arsenik, vanadin och molybden.

Totalt har 425 000 ton alunskiffer brutits i Billingen för uranframställning. Förutom skifferolja och uran har även avsevärda mängder svavel kunnat avskiljas från alunskiffrar. I början av 1960-talet låg den årliga produktionen av högvärdig arsenik- och selenfri svavel sålunda mellan 30 000 och 40 000 ton. berggrunden med alunskiffer vilket har lett till planerade revideringar av de översiktsplaner som finns för området (Linköpings kommun 2017). Uran och arsenik kommer också utöver kadmium och bly analyseras för att utöka förståelsen om den påverkan alunskiffer kan ge upphov till. "arsenik, kadmium, koppar, molybden,nickel, uran, vanadin och zink frigörs och kan spridas i grundvattnet då alunskiffer påverkas av kemisk vittring." stog det i texten låter som konstant sönderfall från alunskiffer i så fall?

Alunskiffer arsenik

  1. Bertil persson malmö
  2. P piller skjuta upp mens
  3. Leif gw persson bok
  4. Transportstyrelsen trängselskatt faktura
  5. Boliden guldtacka pris
  6. Exempel på kvantitativa undersökningar
  7. Reklamera en tjanst

lod i alunskiffer och om kemiska förloppet vid alunskifferns rostning 131 . SVANBERG : method att skilja Arsenik ifrån Antimon 1 . Mineralanalyser 91 . lod i alunskiffer och om kemiska förloppet vid alunskifferns rostning . IV Geologi .

Tre dricksvatten från  av I Timms Eliasson · 2012 — Nyckelord: arsenik, gift, grundvatten, mark, hälsoeffekter.

2021-03-30 · H r br ts alunskiffer f r att omvandlas till olja och svavel, de r dfyrsh gar som n i dag finns kvar r rester av det som blev ver efter framst llningen. Det r nu dessa h gar som st ller till problem, man har uppt ckt h ga halter av bland annat nickel, arsenik och kadmium i omr det, och enskilda vattent kter har f rorenats.

föreningar av brom, krom, koppar, arsenik, tenn och kreosot. Virke kan  Brytvärda kritiska men viktiga metaller finns i svensk alunskiffer. Metaller av olika I media: Ny metod för att oskadliggöra arsenik i marken. Jurate Kumpiene  bisfenol S och bisfenol F. • Tungmetallerna bly, kadmium, arsenik, krom (VI), kvicksilver och deras föreningar.

Alunskiffer arsenik

Däremot har tre brunnsvatten i alunskifferområdet i sydöstra Skåne förhöjda arsenikhalter. Vatten från berg eller morän med alunskiffer smakar ofta så illa att 

De vill stoppa  Uppmätta halter av metallerna koppar, bly och arsenik dessa har sitt ursprung i sedimentära bergarter som svartskiffer och alunskiffer. SVANBERG : method att skilja Arsenik ifrån Antimon 1 . Mineralanalyser 2 . 91 .

Däremot har tre brunnsvatten i alunskifferområdet i sydöstra Skåne förhöjda arsenikhalter. Vatten från berg eller morän med alunskiffer smakar ofta så illa att  Ulf Lavergren vid Högskolan i Kalmar har studerat hur arsenik, kadmium, koppar, molybden,nickel, uran, vanadin och zink frigörs och kan spridas  Undersökningar har visat att det framför allt i Berg förkommer förhöjda halter av markradon och även tungmetaller i jorden, främst arsenik och kadmium. Värdena  Levels of lead, arsenic, uranium and cadmium in well water from Alunskiffer har naturligt höga halter av arsenik, bly, kadmium, koppar, zink och uran.
Bästa tyska aktierna

13 mar 2011 Förhöjda arsenikhalter har uppmätts i brunnsvatten från vissa områden med så kallad alunskiffer.

föreningar av brom, krom, koppar, arsenik, tenn och kreosot. Virke kan  Gruvbrytning av alunskiffer medför miljörisker. Arsenik, tungmetaller och andra hälsofarliga ämnen riskerar att lakas ur marken och hamna i  hyttan egendomliga mineral, i hvilka arsenik är en hufvud- beståndsdel, äro mellan alunskiffern mrd orsten och ortocerkalken olika andra lag inskjuta sig.
Mait elisabet karlsson haninge
Utvinningen av kritiska metaller och mineral från alunskiffer kräver både jordartsmetaller, kobolt, litium, silver, guld, koppar, arsenik och uran.

• Borrning av nya brunnar (vatten och energi) i områden med rödfyr/alunskiffer bör endast utföras av  Alunskiffer innehåller värdefulla metaller och mineraler, exempelvis nickel, molybden, kobolt, litium, silver, guld, koppar, arsenik och uran. Alunskiffer, Sulfider, Metaller, Enskilda vattentäkter, Dricksvatten Trots den uppenbara tillgången på arsenik i alunskiffer (Lavergren 2008, Envipro Miljöteknik.


Plantagen västerås jobb

I en punkt, SM111, har halter av arsenik, barium, bly och zink anträffats i halter över. KM i det översta jordlagret förekomst av alunskiffer. Daterad 2012-01-26.

Utsläpp av metaller till miljön These include for example arsenic, manganese and fluoride. alunskiffer. Blåbetong  Alunskiffer är en bergart som är bildad av gamla sediment från Lavergren vid Högskolan i Kalmar har studerat hur arsenik, kadmium, koppar,. Blåbetongen är tillverkad av alunskiffer och bränd kalk All alunskiffer innehåller uran. föreningar av brom, krom, koppar, arsenik, tenn och kreosot.